ຄູ່ມື ການປູກຫມາກເຜັດໃຫຍ່ ແບບມືອາຊີບ

0
181

ວິທີການປູກຫມາກເຜັດໃຫຍ່ ແບບມືອາຊີບ

1. ຄຸນປະໂຫຍດການປູກຫມາກເຜັດໃຫຍ່.

ຫມາກເຜັດໃຫຍ່ເປັນພືດຜັກໃຫ້ຫມາກທີ່ເຮົາ ໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນຫມາກໃຊ້ປະກອບອາຫານ ໂດນກົງ ແລະ ນໍາໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານອື່ນໆ ໄດ້ , ຫມາກເຜັດໃຫຍ່ຫຼາຍຊະນິດມີລົດຊາດຂ້ອນຂ້າງ ຫວານ ແລະ ບໍ່ເຜັດ, ໃຫ້ວິຕາມີນເອ, ເວລາຍັງ ອ່ອນຈະມີສີຂຽວແຕ່ເມື່ອເວລາແກ່ແລ້ວຈະ ຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນເຫຼືອງ ແລະ ສີແດງສົດ, ສາມາດ ປູກເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ຫຼື ເປັນອາຊີບສໍາຮອງກໍ່ໄດ້ ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

2. ລັກສະນະທົ່ວໄປ. – ຫມາກເພັດໃຫຍ່ເປັນພືດອາຍຸສັ້ນມີຊົງຫນຸ່ມນ້ອຍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກ ຊະນິດ, ແຕ່ມັກຊາແກມຕົມທີ່ສາມາດລະບາຍນ້ໍາໄດ້ດີມີອິນຊີວັດຖຸຫຼາຍບໍ່ປຽກ ຫຼື ຊຸ່ມເກີນໄປມີ ປະຕິກິລິຍາຂອງດິນ (PH) 6,0-6,8 ຫຼືເປັນກົດເລັກນ້ອຍ, ອຸນນະພູມ ແລະ ອາກາດທີ່ເຫມາະສົມ 21-45 ອົງສາ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ (11) ຫາມັງກອນ (1) ມັກອາກາດຂ້ອນຂ້າງຫນາວ.

3. ອຸປະກອນ ແລະ ແນວພັນປູກ.

– ອຸປະກອນ : ຈົກ, ຊວ້ານ,ພ້າ, ບົວຫົດນ້ໍາ, ຄຸ, ເຊືອກຟາງ, ຝຸ່ນຄອກ, ແນວພັນປູກ

– ແນວພັນປູກ. ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກໃນປະຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ມໍລະກົດ, ແມ່ປີງ ແລະ ກະດັນງາ.

4. ການກຽມດິນ.

– ກຽມຫນານກ້າ. ເຮັດເປັນຫນານຂຸດໃຫ້ເລິກປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນໃຫ້ແຫ້ງ 5-7 ວັນ ໂຮຍຝຸ່ນ ຄອກ ແລະ ຝຸ່ນບົ່ມໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ພວນດິນໃຫ້ລະອຽດ.

– ການກຽມຫນານປູກ. ຂຸດ ຫຼື ໄຖໃຫ້ເລິກປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນໃຫ້ແຫ້ງ 5-7 ວັນໃສ່ຝຸ່ນຄອກຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ສະຫຼາຍຕົວແລ້ວໃນຈໍານວນ 12-13 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຖ້າດິນມີຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ ຄວນໃຊ້ປູນຂາວຈໍານວນ 1,200-1,300 ກິໂລຕໍ່ເຮັກຕາ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ ຂອງດິນຈາກນັ້ນກໍ່ໂຮຍປະສົມກັບດິນທີ່ເຮົາກະກຽມການປູກໄວ້ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມເປັນກົດເປັນ ດ່າງຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ ຫຼັງຈາກໃສ່ປູນຂາວແລ້ວ 15-20 ວັນ. ຈິ່ງປູກໄດ້.

– ການກ້າແກ່ນ. ຫຼັງຈາກກຽມຫນານກ້າສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ ຫວ່ານເມັດພັນລົງໃຫ້ກະຈ່າຍທົ່ວຫນານ ຫຼື ຂີດ ເປັນແຖວ, ຫ່າງກັນລະຫວ່າງແຖວ 15 ຊັງຕີ | ແມັດ, ເລິກປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ, ໂຮຍເມັດພັນລົງຕາມແຖວທີ່ຂີດໄວ້ແລ້ວປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼື ດິນທີ່ລະອຽດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫນາປະມານ 0,5-1 ຊັງຕີແມັດ, ຫົດນ້ໍາໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວປົກດ້ວຍ ເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງບາງໆ, ຫຼັງຈາກເບ້ຍງອກໄດ້ 30-45 ວັນ, ກໍ່ແຍກເອົາຕົ້ນທີ່ໃຫຍ່ສົມບູນໄປ ປູກໃສ່ຫນານທີ່ເຮົາກະກຽມໄດ້ເລີຍ.

5. ຂັ້ນຕອນການປູກ.

ຕົ້ນຫມາກເຜັກໃຫຍ່ເປັນພືດທີ່ມີຊົງຟູມນ້ອຍການປູກໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ 40 ຊັງຕີແມັດ, ລະຫວ່າງແຖວຕໍ່ແຖວ 60 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງຈາກກຽມຫນານປູກ ແລະ ເບ້ຍທີ່ສົມບູນດີ ແລ້ວກໍ່ປູກໄດ້ເລີຍ. ເບ້ຍທີ່ຈະຍ້າຍໄປປູກຄວນເປັນເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງມີອາຍຸປະມານ 30-40 ວັນ, ສູງປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ,

ການຫຼັກ ຫຼື ຖອນເບ້ຍຄວນໃຫ້ມີດິນຕິດຮາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ພ້ອມທັງ ລະມັດລະວັງເບ້ຍທີ່ຍ້າຍມາຕ້ອງປູກທັນທີ, ການປູກຕ້ອງບີບດິນຢູ່ອ້ອນຕົ້ນໃຫ້ແຫນ້ນລະວັງຢ່າໃຫ້ ຮາກຂາດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຕົ່າຕາຍໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກວ່າຕົ້ນຫມາກເຜັດມີຮາກແຜ່ກະຈ່າຍຢູ່ຫນ້າ ດິນຫຼັງຈາກປູກແລ້ວແລ້ວຫົດນ້ໍາໃຫ້ຊຸມໃຫ້ເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງປົກຄຸມດິນຄວນເຮັດຮ້ານບັງແດດ ຫຼີກຕາເວັນບໍ່ໃຫ້ເບ້ນຖືກແດດກ້າມໃນໄລຍະປູກໃຫມ່ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໃຫຍ່ຊ້າ ຫຼື ຫ່ຽວແຫ້ງ ຕາຍໄປ.

6. ການບົວລະບັດຮັກສາ.

– ການໃສ່ຝຸ່ນ. ຝຸ່ນທີ່ແນະນໍາຄືຝຸ່ນ N:P:K ສູດ 15:15:15 ຫຼື ສູດ 14:14:21 ໃສ່ໃນອັດຕາສ່ວນ 500-600 ກິໂລກະລາມຕໍ່ເຮັດຕາ, ຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄື:

ໄລຍະທີ່ຫນຶ່ງໃສ່ໃນປະລິມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຈໍານວນຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ທັງມົດໃຊ້ຮອງພື້ນຕອນປູກທໍາອິດແລ້ວ ພວນດິນປົກ, ໄລຍະທີ່ສອງ: ໃຊ້ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງທີ່ເຫຼືອເວລາຕົ້ນຫມາກເຜັດເລີ່ມໃຫຍ່ໄດ້ 30 ວັນ. ຫຼັງ ຈາກຍ້າຍເບ້ຍລົງປູກໂຮຍອ້ອມຕົ້ນແລ້ວພວນດິນປົກ.

– ການໃຫ້ນ້ໍາ. ການໃຫ້ນ້ໍາຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍສະຫມໍ່າສະເຫມີຢ່າໃຫ້ປຽກຫຼາຍເກີນໄປການໃຫ້ນ້ໍາຄວນໃຫ້ທຸກ ວັນເຊົ້າ ແລະ ແລງຫຼັງຈາກປູກຈົນເຖິງເບ້ຍຕົ້ນໂຕໄດ້ປະມານ 5-6 ອາທິດ, ຫຼັງຈາກນີ້ການໃຫ້ນ້ໍາ ຈິ່ງຄ່ອຍຫຼຸດລົງປະມານ 2-3 ມື້ຕໍ່ຫນຶ່ງເທື່ອກໍ່ໄດ້ຕ້ອງເບິ່ງສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊືນຂອງດິນນໍາອີກຢ່າ ໃຫ້ປຽກ ຫຼື ແຫ້ງເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຫມາກເຜັດຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ.

– ການພວນດິນ-ກໍາຈັດຫຍ້າ. ການພວນດິນ ແລະ ກໍາຈັດຫຍ້າໃນໄລຍະທໍາອິດເມື່ອຕົ້ນຫມາກເຜັດຕັ້ງໂຕໄດ້ຫຼັງຈາກປູກເພາະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ດິນມີການລະບາຍນ້ໍາ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າຍາດແຍ່ງອາຫານ ແລະ ນ້ໍາຈາກພືດປູກແຕ່ການປະຕິບັດຕ່າງໆຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງຮາກພືດ.

– ການເກັບກ່ຽວ. ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງຫມາກເຜັດໃຫຍ່ແຕ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫມາກເຜັດ ໃຫຍ່ຈະເລີ່ມໃຫ້ຫມາກຕອນອາຍຸ 30-80 ວັນຂຶ້ນໄປຫຼັງຈາກຍ້າຍປູກ, ການເກັບແມ່ນໃຊ້ວິທີເກັບ ເອົາເທື່ອລະຫມາກໂດຍໃຊ້ເລັບມືເດັດເອົາເທື່ອລະຫມາກເດັດບ່ອນຫ້ອຍກ້ານຫມາກຕໍ່ກັບກິງ.

ທີ່ມາ: ກົມການສືກສານອກໂຮງຮຽນ

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້