ບໍລິສັດລາວ-ຢູເອອີ: ຕ້ອງການຫົວໜ້າທີມງານການຕະຫລາດ,ກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫົວໜ້າທີມຕິດຕາມຜູ້ສຳຫຼວດຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ

0
540

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ບໍລິສັດລາວ-ຢູເອອີ ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມ ຈໍາກັດຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນີ້:

1. Marketing and Environmental Monitoring report team leader

2. Environmental Laboratory, survey and monitoring team leader

ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກມີດັ່ງນີ້:

ຕໍາແຫນ່ງທີ1: #ຫນ້າທີ:

– ນໍາພາທິມງານການຕະຫລາດຂອງບໍລິສັດໃນການເຈາະຕະຫລາດໃນທົ່ວທຸກພາກທີ່ກຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ

-ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະແນະນໍາດ້ານການວິໄຈຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ(ດິນ, ນ້ໍາ, ອາກາດ, ສຽງ, ຄວາມສັ່ນສະ ເທືອນ) ກັບໃຫ້ ລູກຄ້າ

– ປະເມີນ ແລະ ອອກໃບສະເຫນີລາຄາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຂາຍອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລູກຄ້າ

– ອອກໃບແຈ້ງເກັບເງິນ ແລະ ໃບເກັບເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ – ອອກໃບສັ່ງຊື້ອຸປະກອນ ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານອະນຸມັດ

– ຊອກ ແລະ ປະສານຂໍໃບສະເຫນີລາຄານໍາຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນໍາມາຂາຍພາຍໃນປະເທດ

– ຂຽນບົດລາຍງານດ້ານການຕິດຕາມຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບົດລາຍງານໂຄງການດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ- ແປພາສາບົດລາຍງານ ແລະ ແບບສອບຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາສາລາວ-ອັງກິດ-ລາວ – ປະສານ ແລະ ໄປພົບລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຕະຫລາດໃນແຕ່ລະອາທິດ

– ຂຽນສະຫລຸບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ແຜນງານດ້ານການຕະຫລາດ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ປະຈໍາ6ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ພ້ອມລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ- ວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

#ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກມີດັ່ງນີ້:

– ຕ້ອງຮຽນຈົບຢ່າງຫນ້ອຍລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຄມີສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ຊີວະວິທະຍາ, ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ຫລື ສາຂາອື່ນທີ່ກຽວຂອງ

– ຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານການທົດລອງຢ່າງຫນ້ອຍ 3ປີ ແລະ ປະສົບການດ້ານການຕະຫລາດຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ

– ສາມາດອ່ານ ເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີຫາດີຫລາຍ

– ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກລັມ Microsoft Words, Excel, Power Point, Photoshop ໄດ້ໃນລະດັບດີ

– ສາມາດປະສານງານ ແລະ ຕິດຕໍ່ໄດ້ຫລາຍຊອງທາງເຊັ່ນ Email, Watapp, Line, Facebook.

– ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

– ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ B

– ສາມາດຂັບລົດໄປຫາລູກຄ້າພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ ແລະ ຕ່າງແຂວງບາງໂອກາດ

– ສາມາດທົນຕໍ່ແຮງກົດດັນໄດ້ດີ

– ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 25-35 ປີ (ເພດຍິງຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ຕໍາແຫນ່ງທີ 2 #ຫນ້າທີ່:

– ນໍາພາທິມງານຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

– ຮ່າງ ແລະ ກວດບົດລາຍງານຜົນວິໄຈຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນສົ່ງໃຫ້ອໍານວຍການເຊັນຮັບຮອງຜົນ

– ລົງສໍາຫລວດພາກສະຫນາມ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ດິນ, ນ້ໍາ, ອາກາດ, ສຽງ ແລະ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ)

– ລົງເກັບຕົວຢ່າງພາກສະຫນາມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກັບທິມງານພາກສະຫນາມ

– ວິໄຈຄຸນະພາບນ້ໍາບາງພາຣາແມັດເຕີໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງບໍລິສັດຕາມທີ່ບໍລິສັດກໍານົດ

– ຂຽນບົດລາຍງານດ້ານການຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບົດລາຍງານຕິດຕາມກວດກາດນສັງຄົມຮ່ວມກັບທິມງານການຕະຫລາດ

– ນໍາທິມງານດ້ານສັງຄົມລົງສໍາພາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂຄງການທີ່ບໍລິສັດຮັບມາ

– ໄປຮັບ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງໄປວິໄຈຢູ່ນໍາຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນ

– ກະກຽມຂວດຕົວຢ່າງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບຕົວຢ່າງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລູກຄ້າ

– ປະສານງານເລື່ອງການສົ່ງ ແລະ ນໍາເຂົ້າອຸປະກອນຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອມາວິໄຈ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງໃນລາວ – ແປບົດລາຍງານ ແລະ ແບບສອບຖາມຂອງໂຄງການທີ່ບໍລິສັດຮັບມາຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– ແນະນໍາ ແລະ ຝຶກພະນັກງານທີ່ເຂົ້າມາໃຫມ ແລະ ພະນັກງານຝຶກງານ

– ນໍາພາທິມງານຫ້ອງທົດລອງໃນການສະເຫນີຂໍເອົາລະບົບຄຸນະພາບຫ້ອງທົດລອງ ISO/IEC17025, ISO 14001 ແລະ ອື່ນໆ

– ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານໃນຫນ່ວຍງານຂອງຕົນ

– ສ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈາ6ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງແຜນງານ ດ້ານຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພາກສະຫນາມເພື່ອສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ- ວຽກອື່ນໆທີ່ຖືກມອບຫມາຍ

#ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກມີດັ່ງນີ້:

– ຕ້ອງຮຽນຈົບຢ່າງຫນ້ອຍປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ເຄມີສາດ, ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງ

– ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການວິໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງພາກສະຫນາມຢ່າງນ້ອຍ 4ປີ- ສາມາດອ່ານ, ເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີຫາດີຫລາຍ

– ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືວິໄຈຄຸນະພາບນ້ໍາ ແລະ ອາກາດໄດ້ບາງສ່ວນທີ່ເປັນພື້ນຖານ

– ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກລມMicrosoft Offices, Arcgis, Qgis, Photoshop ໄດ້ດີ – ສາມາດປະສານງານຕິດຕໍ່ໄດ້ຫລາກຫລາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ Email, Watapp, Line, Facebook.

– ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ – ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລະດັບ B

– ສາມາດຂັບລົດໄປເກັບຕົວຢ່າງສິ່ງແວດລ້ອມງາຍໃນນະຄອນຫລວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງໄດ້ບາງໂອກາດ.- ສາມາດທົນຕໍ່ແຮງກົດດັນໄດ້ດີ

– ເພດຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 27-35 ປີວິທີການສະຫມັກ.ທ່ານໃດຄິດວ່າຕົນເອງມີຄຸນສົມບັດເຫມາະສົມສາມາດ

ສະຫມັກໄດ້ໂດຍ ການສົ່ງ Updated CV, ໃບປະກາດ ແລະ Cover Letter whoi email: sysouvanh@lao-uaeconsultant.comຫລື ທາງເອກະສານ Hard Copy ທີ່ ສໍານັກງານບໍລິສັດລາວ-ຢູເອອີ ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມຈໍາກັດທີ່ ຖະຫນົນດົງປາລານ, ບ້ານດົງປາລານທ່າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ: 030 969 8989ມືຖື : 02095369536 ຕິດຕໍ່ ສີສຸວັນ ບຸບຜາ

ໄຟລ໌ແນບ

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້