ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດີຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແຫນ່ງ

0
697

ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈິຕອນລາວ ຈຳກັດຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ( ສາມາດຂຽນໃບສະຫມັກທີ່ບໍລິສັດໂດຍກົງ ) ດັ່ງນີ້:

1. ຕຳແຫນ່ງທົ່ວໄປ

 • ພະນັກງານບໍລິຫານ

• ພະນັກງານອອກແບບ ແລະ ຊ່ວຍວຽກການຕະຫຼາດ

• ພະນັກງານເລຂາຫ້ອງການອໍານວຍການ

• ພະນັກງານໂທລະສັບ

• ພະນັກງານບໍລິການພາຍໃນ

• ພະນັກງານບໍລິການພາຍນອກ

• ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ

2. ຕຳແຫນ່ງ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ

# ຄູນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ:

– ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; (ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຮຽນຕໍ່ພາກຄ່ໍາກໍ່ສາມາດສະຫມັກໄດ້)

– ເພດ ຍິງ-ຊາຍ;

– ອາຍຸ 20 ປີ ຂຶ້ນໄປ;

– ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

– ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ (ມີໃບຂັບຂີ່); – ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;

– ເປັນຄົນລະອຽດ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ວ່ອງໄວ, ມະນຸດສໍາພັນດີ.

# ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

– ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຕົວເລກກ່ຽວກັບພະນັກງານ, ການມາຊ້າ ແລະ ຂາດການຂອງພະນັກງານ, OT ແລະອື່ນໆ…

– ຊ່ວຍວຽກດ້ານການຮັບພະນັກງານເຊັ່ນ:

– ການເກັບກໍາ CV ຈາກຊ່ອງທາງ Online ແລະ Offline;

– ເຮັດໃບແຈ້ງການໃນບາງຄັ້ງຄາວ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆຕາມທີ່ຖືກມອບຫມາຍ;

– ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ສະຫມັກວຽກເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ Excel ແລະ ອື່ນໆ;

– ໂທນັດສໍາພາດ ແລະ ອື່ນໆ…

– ຊ່ວຍວຽກງານບໍລິຫານທົ່ວໄປ.

3. ຕຳແຫນ່ງເລຂາຫ້ອງການອໍານວຍການ

# ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ:

– ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ, ອັກສອນສາດພາສາຈີນ, ເສດຖະສາດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

– ເພດ ຍິງ-ຊາຍ;

– ອາຍຸ 22-30 ປີ;

– ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

– ຕ້ອງສາມາດສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

– ເປັນຄົນລະອຽດ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ວ່ອງໄວ, ມະນຸດສໍາພັນດີ.

# ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

– ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

# ເອກະສານຕິດຄັດ:

– ໃບສະຫມັກ (ສາມາດຂຽນໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ).

– ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ພາສາລາວ ຫຼື ຈີນ.

– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.

– ໃບປະກາດແລະໃບຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ.

– ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາໂຕ.

– ໃບຄ້ໍາປະກັນ.

– ຮູບຖ່າຍ 3×4 ຈໍານວນ 1 ໃບ (ເພື່ອຕິດໃບສະຫມັກວຽກ).

4. ຕຳແຫນ່ງຫົວຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ 1 ຕໍາແຫນ່ງ

# ຄຸນສົມບັດ:

• ເພດ ຊາຍ ຫຼື ຍິງ

• ອາຍຸ 25-35 ປີ

• ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ຕ້ອງມີປະສົບການເປັນຜູ້ຈັດການເຂດ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ປີ

• ຕ້ອງເປັນຄົນຊື່ສັດ, ດຸຫມັ່ນ, ບຸກຄະລິກດີ, ອັດທະຍາໄສດີມັກໃນການຂາຍ, ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສູງ

• ຖ້າໄດ້ພາສາຈີນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

# ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

• ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນການຂາຍ, ການເກັບເງິນ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າ ຕາມເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດດຊອບ

• ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດແຈງ ຄວ້າມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນທີມ

• ລະຫຼຸບຍອດຂາຍ, ການເກັບເງິນ ແລະ ສ້ອມແປງ ປະຈໍາວັນ

• ຮັບຜິດຊອບຫນ້າວຽກອື່ນໆທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໃຫ້

5. ຮັບພະນິກງານອອກແບບ ແລະ ຊ່ວຍວຽກການຕະຫຼາດ 1 ຕຳແຫນ່ງ

# ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

– ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ ໂບຊົວ, ປ້າຍ ແລະ ສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ

– ປະສານງານກັບພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ການໂຄສະນາໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດບູດ ໂຄສະນາ ແລະ ງານອີເວັ້ນຕ່າງໆ

– ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດແຕ່ລະມື້

• ນໍາພາພະນັກງານໃນທີມເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ

– ຮັບຜິດຊອບຫນ້າວຽກອືນໆທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໃຫ້

# ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ

– ເພດ: ຊາຍ ຫຼື ຍິງ

– ອາຍຸ 22-30 ປີ

– ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາ ຄອມພິວເຕີ, IT ຫຼື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຼແກມ PS ແລະ AI ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

– ຕ້ອງເປັນຄົນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຊື່ສັດ, ດຸຫມັ່ນ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສູງ

6. ຮັບສະຫມັກພະນັກງານໂທລະສັບ ( 2 ຕາໍແຫນ່ງ )

# ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ

– ເພດຍິງ

– ອາຍຸ 20 – 28 ປີ

– ຈົບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ

– ຖ້າມີປະສົບການໃນການໂທຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

– ຮັກໃນວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

– ສາມາດນາໍໃຊ້ ( Microsoft Office ) ໄດ້

– ຮັບຕໍ່ອາລົມລູກຄ້າໄດ້

# ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

– ຮັບຜິດຊອບເປົ້າຂອງການໂທໃນທຸກໆມື້

– ໂທແຈ້ງລູກຄ້າດ້ານໂປຣໂມຊັ່ນ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າຮັບຊົມ

– ໂທສາໍຫລວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ

– ຮັບໂທລະສັບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າສອບຖາມ

ຫມາຍເຫດ : ຜູ້ສະຫນັກສາມາດມາຍື່ນຟອມທີ່ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ( ບຶງຂະຫຍອງ )

——————————————–

ຕິດຕໍ່:021454446

ສົ່ງທາງອີເມວ: Lao.digitaltv20@gmail.com

ພ້ອມທັງ CVຫາອີເມວ:742931551@qq.com

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້