ຄົນສູບຢາເມື່ອຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ຈະມີອາການຫນັກກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 14 ເທົ່າ

0
236

ອີງຕາມບົດຮຽນຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ຫຼາຍປະເທດ ພົບວ່າກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ເປັນພະຍາດຕ່າງໆຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ສູບຢາ ແມ່ນມີ ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນຫນັກ ແລະ ເສຍຊີວິດສູງກວ່າ ຄົນທົ່ວໄປ 14 ເທົ່າ ກໍເນື່ອງຈາກ ສະພາບປອດຂອງຄົນສູບຢາ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຢູ່ ແລ້ວ ທັງໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອຂອງປອດ ຄົນສູບຢາໃນໄລຍະເວລາດົນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປອດເຮັດໃຫ້ປອດເກີດການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຄວາມຜິດປົກະຕິ ແລະ ພຸມຄຸ້ມກັນຂອງປອດກໍຫຼຸດລົງ ເວລາເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າ ພາຍໃນຮ່າງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ໄດ້ຢ່າງມື ປະສິດທິພາບເທົ່າກັບຄົນບໍ່ສູບຢາ ທີ່ສໍາຄັນຈະເຮັດໃຫ້ປອດຂອງຄົນສູບຢາແມ່ນໄວຕໍ່ການຮັບເຊື້ອ COVID 19 ເນື່ອງຈາກ ຈຸລັງໃນປອດມີໂຕ ຮັບເຊື້ອຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິຫຼາຍເທົ່າ (receptors) ເຊິ່ງໂຕຮັບນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ຜົວຂອງຈຸລັງປອດຂອງຄົນສູບຢາ ເມື່ອ ໄວຣັສ COVID 19 ເຂົ້າມາໂຈມຕີປອດກໍຈະເຂົ້າໃນຈຸດດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນ ເມື່ອປອດຄົນສູບຢາ ມີ ໂຕຮັບຫຼາຍ ເຊື້ອ ໄວຣັສ ທີ່ຫາຍໃຈເຂົ້າມາ ກໍຈະມີປ່ອງທີ່ຈະ ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງແລ້ວກໍ່ເຂົ້າສູ່ເນື້ອປອດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ຄວັນຢາສູບ ແລະ ຄວັນຢາສູບໄຟຟ້າ ຍັງໄປຢັບຢັ້ງ ການເຮັດວຽກຂອງຂົນອ່ອນໃນປອດ ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ປັດກວດ ຂີ້ຝຸ່ນ ຂີ້ກະເທີ່ ຄວັນ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດ ໃຫ້ຫຍັບຂຶ້ນມາຈົນຮອດຮູຄໍ ແລ້ວຄົນກໍຈະກືນລົງໄປທາງກະເພາະອາຫານ ຫຼື ຄົນໄອອອກໄປກັບກະເພີ້/ນ້ໍາລາຍ ໃນຄົນສູບຢາຂົນອ່ອນນີ້ຈະເປັນອໍາມະພາດ ເມື່ອເວລາມີສິ່ງແປກປອມເຂົ້າມາທາງເດີນຫາຍໃຈ ມັນກໍ່ຈະຄ້າງໃນປອດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປັດອອກມາ ຜ່ານມາ ເຮົາຮູ້ແຕ່ວ່າ ເມື່ອຄົນສູບຢາຫາຍໃຈເອົາ ເຊື້ອ ບັກເຕຣີ-ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່-ວັນນະໂລກ ປອດຈະຖືກເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ໂຈມຕີໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫນັກຫນ່ວງ ກວ່າຄົນບໍ່ສູບຢາ ສະນັ້ນ COVID -19 ກໍແມ່ນ ໄວຣັສ ຮ້າຍແຮງຊະນິດຫນຶ່ງ ທີ່ສາມາດທໍາລາຍ ປອດຂອງຄົນສູບຢາ ເຊິ່ງຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນຂື້ນນນໄລຍະເວລາ ແລະ ປອດຖືກທໍາລາຍໄປຫຼາຍປານໃດ ຍິ່ງສູບຢາດົນເທົ່າໃດປອດກໍ່ຍິ່ງເສຍຫາຍຫຼາຍຂື້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ ເສຍຊີວິດໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ.

ມີຂໍ້ສັງເກດ ໃນ ອາເມຣິກາ ທີ່ພົບຄົນເປັນ ໄວຣັສ COVID -19 ໃນໄລຍະອາຍຸ 20 ຫາ 45 ປີ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້ານອນໂຮງຫມໍປະມານຫນຶ່ງສ່ວນ ສາມ ມີຂໍ້ສັນນິຖານວ່າ ເເມ່ນຍ້ອນຄົນອາເມຣິກາ ທີ່ມີ ອາຍຸນ້ອຍ ສູບຢາສູບໄຟຟ້າຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ສູນຄວບຄຸມພະຍາດອາເມຣິກາ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ອັງກົດ ລວມທັງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ອອກ ຫຼື ຊຸດເຊົ້າຢາສູບ ແລະ ຢາສູບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຕົດເຊື້ອພະຍາດ COVID -19ໃນລັກສະນະທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດ ນອກນີ້ ການສູບຢາສູບ ທັງຢາສູບໄຟຟ້າ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕົດ COVID -19 ຍ້ອນການນໍາມືໄປຈັບຫນ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ຄວັນຢາສູບມືສອງຍັງສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຄົນອ້ອມຂ້າງກໍ່ ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ເມື່ອຕິດເຊື້ອ ພະຍາດ COVID -19 .

ການສູບຢາ/ນິໂຄຕີນ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ COVID- 19 ນັ້ນຍ້ອນ ທຸລະກົດຢາສູບ ພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມສັບສົນກ່ຽວ ກັບ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ນິໂຄຕີນ (ຢາສູບໄຟຟ້າ) ແລະ ຢາສູບ ກັບການຕິດເຊື້ອ COVID- 19 ນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານ ຢືນຢັນ ວ່າ ການສູບຢາ ສາມາດ ປ້ອງກັນ ການຕົດເຊື້ອ COVID -19 ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ຕັ້ງ ສົມມຸດຕິຖານ ວ່າການ ສູບຢາ/ນິໂຄຕີນ ຫຼຸດ ຈໍານວນໂຕຮັບ (Receptors ACE-2) ເຊິ່ງເປັນປ່ອງທີ່ COVID -19 ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງຂອງເສັ້ນທາງຫາຍໃຈ ແລະ ປອດ) ແຕ່ມີຫຼັກຖານຈາກການ ວິໄຈ ທີ່ຢືນຢັນແລ້ວວ່າ ການສູບຢາເພີ້ມ ຈໍານວນໂຕຮັບ ACE-2 ເຊິ່ງຕາມທົດສະດີແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ການຕົດ COVID- 19 ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ຄຽງຄູ່ ກັນນັ້ນກໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າ ການສູບຢາ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮຸນ ແຮງຂອງການຕິດເຊື້ອ ເສັ້ນທາງຫາຍໃຈ ເເລະ ປອດ (ຈາກເຊື້ອພະຍາດຊະນິດອື່ນ).

“ຖ້າຄົນທີ່ສູບຢາຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID- 19 ແລະ ອາການໄອ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສູບຢາ ແມ່ນມີໂອກາດແຜ່ເຊື້ອນີ້ໄດ້ ເພາະ ໄວຣັສ ໄດ້ ແຝງມາ ກັບລະອອງ ຂີ້ມູກ ແລະ ນໍາລາຍ ໄດ້ປະສົມປະສານມາກັບຄວັນຢາສູບ”.

່ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID- 19 ໂດຍສະເພາະ ວັນງົດສູບຢາໂລກ 31 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເປັນໂອກາດທີ່ ເຫມາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະພ້ອມກັນຫັນມາອອກ ຫຼື ຢຸດເຊົາຢາສູບເຊິ່ງ ການອອກຢາສູບຈະຊ່ວຍໃຫ້ປອດກັບມາແຂງແຮງ ສາມາດ ສູ້ກັບພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ ອອກຢາສູບຕອນນີ້ຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບເຮັດເພື່ອຕົວເອງ ຄົນທີ່ຮັກ ແລະ ສັງຄົມ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: www.v2.vientianemai.net/

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້