ຮີບໄປສະຫມັກເດີ!…​ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກຳຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ..​ ເງີນເດືອນດີ

0
48757

ເຖິງ: ບັນດາ ທ່ານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການເຮັດວຽກນໍາ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ (ທສກ) ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ໄອທີ (IT), ບັນຊີ-ບໍລິການ, ສິນເຊື່ອ, ການຕະຫຼາດ, ນິຕິກໍາ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຈໍານວນຫນຶ່ງ ທີ່ເປັນສັນຊາດລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ດຸຫມັ່ນ ແລະ ຮັກວຽກທີ່ຕົນສະຫມັກ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

I. ພະນັກງານ ໄອທີ ຈໍານວນ 09 ຕໍາແຫນ່ງ ຄື: ສໍານັກງານໃຫຍ່ 03 ຕໍາແຫນ່ງ; ສາຂາ 06 ຕໍາແຫນ່ງ: ສາຂານະຄອນຫຼວງ, ສາຂາ ອຸດົມໄຊ, ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ, ສາຂາ ຊຽງຂວາງ, ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາຂາ ຈໍາປາ ສັກ:

# ຕໍາແຫນ່ງ ວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເອເລັກໂທນິກ ແລະ ໂມບາຍແບັງຄິງ 02 ຕໍາແຫນ່ງ ປະຈໍາຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່

– ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸ ບໍ່ເກີນ 30 ປີ

1. ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( IT ) ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ແຕ່ລະພາກຮຽນວິຊາ Programming ມີຄະແນນ Bຂຶ້ນໄປ;

3. ສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ( ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ) ໄດ້ໃນລະດັບດີ;

4. ສາມາດນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ: Oracle ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ອື່ນໆ ໄດ້ດີ;

5. ສາມາດພັດທະນາລະບົບ Application ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນໄດ້;

6. ສາມາດພັດທະນາລະບົບ Application ນໍາໃຊ້ພາສາ Xcode, Xamarin, Android studio, Java,C# ແລະ Visual Studio ໃນລະດັບດີ;

7. ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ໃນການພັດທະນາ Mobile Application ( Android ແລະ iOS ) WebApplication;

8. ມີໃບຢັ້ງຢືນໃນການຂຽນໂປຼແກຣມ Mobile Application, Web Application ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນຍີງເປັນການດີ

# ຕໍາແຫນ່ງ ວິຊາການ IT Network Administrator & IT Support, (IT ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ແກ້ໄຂບັນຫາ) 01 ຕໍາແຫນ່ງ ປະຈໍາຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່

– ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸ 22-30 ປີ

1. ໃບປະກາດ ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( IT ) ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ ມີຄະແນນ B ຂຶ້ນໄປ;

3. ສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ( ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ) ໄດ້ໃນລະດັບດີ;

4. ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃນການຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທັງດ້ານ Hardware and ່ Application ອື່ນໆ;

5. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ Cable ແລະ ລະບົບບໍ່ມີສາຍ Wireless;

6. ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊ່າງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ເອເລັກໂຕນິກ ຍິ່ງເປັນການດີ;

7. ມີໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານຫຼັກສູດ CCNA ຫຼື Network Security ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍິ່ງເປັນການດີ.

# ຕໍາແຫນ່ງ ວິຊາການ ໄອທີ ທົ່ວໄປ 06 ຕໍາແຫນ່ງ : ປະຈໍາຢູ່ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ 01 ຕໍາແຫນ່ງ, ສາຂາ ອຸດົມໄຊ 01 ຕໍາ ແຫນ່ງ, ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ 01 ຕໍາແຫນ່ງ, ສາຂາ ຊຽງຂວາງ 01 ຕໍາແຫນ່ງ, ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ 01 ຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ສາຂາ ຈໍາປາສັກ 01 ຕໍາແຫນ່ງ.

– ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 35 ປີ

1. ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ໃນສາຂາ ໄອທີທົ່ວໄປ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( IT ) ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ແຕ່ລະພາກຮຽນມີຄະແນນ B ຂຶ້ນໄປ;

3. ສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ( ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ) ໄດ້ໃນລະດັບດີ;

4. ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານ Hardwareand Software;

5. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Windows, Linux, Open Source ແລະ Application ອື່ນໆ;

6. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍ Cable ແລະ ລະບົບບໍ່ມີສາຍ Wireless;

7. ຮູ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊ່າງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເອເລັກໂຕນິກຍິ່ງເປັນການດີ.

II. ພະນັກງານບັນຊີ-ບໍລິການ ຈໍານວນ 06 ຕໍາແຫນ່ງ ໃນນັ້ນ ປະຈໍາຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 02 ຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ສາຂາຜົ້ງສາລີ 01 ຕໍາແຫນ່ງ, ສາຂາ ຫຼວງນ້ໍາທາ 01 ຕໍາແຫນ່ງ, ສາຂາ ອຸດົມໄຊ 01 ຕໍາແຫນ່ງ,ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ 01 ຕໍາແຫນ່ງ.

# ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 35 ປີ

1. ມີໃບປະກາດຈົບປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ວິຊາ ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການບັນຊີ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ເເຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ;

3. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາ ຫວຽດນາມ (ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ) ໄດ້ໃນລະດັບດີ;

4. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການກວດສອບບັນຊີ ແລະ IFRS;

5. ມີຄວາມຮູ້ໃນການນໍາໃຊ້ Microsoft Office (ບັນດາລະບົບໂປຼແກຼມຕ່າງໆ) ເປັນຢ່າງດີ;

6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;

7. ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ, ມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານດີ;

8. ສາມາດໄປປະຈໍາການຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້;

9. ມີປະສົບການໃນວຽກງານບັນຊີ ຫຼື ກວດສອບບັນຊີ ພາຍນອກມາກ່ອນ ຍິ່ງເປັນການດີ.

ບັນດາ ສາຂາ ຕ່າງແຂວງ: ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນ ຢູ່ແຂວງທີ່ຕົນສະ ຫມັກ ໂດຍມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ທີ່ອອກ ແລະ ຂຶ້ນກັບແຂວງທີ່ສະຫມັກ: ເຊັ່ນ ສໍາມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາໂຕຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່,

III. ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຈໍານວນ 03 ຕໍາແຫນ່ງ.

+ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດ ຊາຍ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ບໍ່ເກີນ 35 ປີ

1. ມີໃບປະກາດຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ວິຊາ ການເງິນການທະນາຄານ, ເສດຖະສາດ ຫຼື ວິຊາການ – ກະເສດ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ, ຕ້ອງມີຄະແນນ B ຂຶ້ນໄປ;

3. ມີປະສົບການໃນວຽກງານຍິ່ງເປັນການດີ;

4. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດໃດຫນຶ່ງໃນລະດັບດີ (ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ຟັງ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງ ່ ແຄ້ວ);

5. ມີຄວາມຮູ້ໃນການນໍາໃຊ້ Microsoft Office ເປັນຢ່າງດີ;

6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;

7. ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານດີ;

8. ສາມາດໄປປະຈໍາການຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້.

IV. ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແຫນ່ງ.

+ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 35 ປີ

1. ມີໃບປະກາດຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ວິຊາ ການຕະຫຼາດ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 3,00 ຂຶ້ນໄປ (ຈົບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ);

3. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ, (ຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ, ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ);

4. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດໃດຫນຶ່ງໃນລະດັບດີ (ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ຟັງ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ);

5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;

6. ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ການວາງແຜນ, ວິເຄາະທາງການຕະຫຼາດ;

7. ມີຄວາມຮູ້ໃນການນໍາໃຊ້ Microsoft Office ເປັນຢ່າງດີ;

8. ມີປະສົບການໃນວຽກງານຍິງເປັນການດີ.

V. ພະນັກງານ ນິຕິກໍາ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແຫນ່ງ.

+ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ເພດຊາຍ ມີອາຍຸ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 35 ປີ

1. ມີໃບປະກາດຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ວິຊາ ກົດຫມາຍທຸລະກິດ, ກົດຫມາຍການປົກຄອງ;

2. ມີຜົນການຮຽນ CGPA ແຕ່ 2,50 ຂຶ້ນໄປ, ຕ້ອງມີຄະແນນ B ຂຶ້ນໄປ;

3. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດໃດຫນຶ່ງໃນລະດັບດີ (ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ຟັງ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງ

VI. ວິທີໃນການສະຫມັກ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້

1). ເອກະສານປະກອບ :

1. ຟອມສະຫມັກງານ ຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ( ສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທສກ ແລະ ພົວພັນເອົາທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທສກ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ໃນໂມງລັດຖະການ )

2. ໃບຄໍາຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ;

3. ປະຫວັດຫຍໍ້ 4 ຫນ້າ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ;

4. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື Passport ແລະ ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ;

5. ໃບແຈ້ງໂທດຈາກສານ ( ບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ) ;

6. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ຕາມເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕໍາແຫນ່ງງານ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສໍາເລັດ ການສຶກສາແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໃບປະກາດ (ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ) ສາມາດສະຫມັກໄດ້ໂດຍການສໍາເນົາ ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບຄະແນນ ສະບັບຕົ້ນ ມາພ້ອມເວລາຢືນໃບສະຫມັກ;

7. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;

8. ໃບກວດກາສຸຂະພາບ;

9. ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ປົກຄອງ ( ໃບຄໍ້າປະກັນ );

10. ຮູບຂະຫນາດ 3 x 4 ຈໍານວນ 03 ໃບ ( ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ ).

2). ການສົ່ງເອກະສານສະຫມັກ ຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ຕ່າງແຂວງ: – ການຍື່ນເອກະສານສະຫມັກຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) : ໃຫ້ນໍາເອກະສານທີ່ປະກອບສໍາເລັດຍື່ນພະແນກຈັດຕັ້ງແລະ ພະນັກງານ ຊັ້ນ 5 ທສກ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເຊີ່ງຈະເປີດຮັບສະຫມັກ ວັນທີ24/08/2020 ຫາ 21/09/2020 ໃນໂມງລັດຖະການ ່ ການຍື່ນເອກະສານຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງ: ສາມາດໄປຍື່ນເອກະສານ ແຕ່ວັນທີ 24/08/2020 – 18/09/2020

ຢູ່ ທສກ ສາຂາ ໄກ້ບ້ານທ່ານ ໃນໂມງລັດຖະການ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ເວັບ ໄຊ: www.apb.com.la ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ (ເບີໂທ 030 5409092 ແລະ 030 5458373)

ໄຟລ໌ແນບດັ່ງນີ້:

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້